ИНФЛООР ДооеЛ се занимава со трговија на најпознатите и најквалитетните брендови за кои до сега сте мислеле дека ги нема на нашиов пазар.

Fatra, Heuga, 3M, Alhemica и Carpet Cleaner.